Picosure Pro

Laser Picosure Pro by Cynosure là Laser pico giây 755nm đầu tiên và duy nhất trên thế giới